16147  1
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN
Công Ty TNHH NMTB Hyundai - Vinashin 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa ĐT: (058)3622101 ~ 110 Fax: (058)3622089 Website: www.hyundai-vinashin.com, ...
Lễ đặt tên & bàn giao tàu S427 (28.02.2017) [2017-03-02]
LỄ ĐẶT TÊN & BÀN GIAO TÀU S417 (10.08.2016) [2016-08-16]
GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỚI TẾT BÍNH THÂN - 2016 [2016-03-02]
LỄ CẮT THÉP TÀU S099 – RAY CAR CARRIER, ISRAEL [2015-11-04]
CẢI THIỆN PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN CNV [2015-07-23]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (058) 3622 101   FAX: (058) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn