trang chủ | giới thiệu | Thông báo phát hành hóa đơn

1. Thông báo phát hành hóa đơn (lần 1)

- Thongbao 1
- MauHoaDonXuatKhau 2
- MauHoadonGTGT 3

2. Thông báo phát hành hóa đơn (lần 2)

- Thongbao 2
- MauHoaDonXuatKhau 2

3. Thông báo phát hành hóa đơn (lần 3)

- Thongbao 3
- MauHoadonGTGT 3
01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (0258) 3622 101   FAX / (0258) 3622 089  
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.